fbpx

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Studio all on pole (dalej „Studio all on pole”) z siedzibą przy ul. Puławska 228
lokal S13, 02-670 Warszawa, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie NIP 521-35-61-
647 działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W
ramach działalności Studio all on pole organizuje zorganizowane szkolenia, związane
z hobby, rekreacją oraz rozwojem własnym zgodnie z ofertą i cennikiem
umieszczonym na stronie www.allonpole.pl.
2. Zapisanie się na szkolenie organizowane przez Studio all on pole oraz korzystanie z
usług dostarczanych przez Studio all on pole jest jednoznaczne z przyjęciem do
wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej
„Regulamin”). W przypadku, gdy uczestnikiem szkoleń jest osoba niepełnoletnia,
regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
§2 ZAPISY NA SZKOLENIE
1. Na prowadzone przez Studio all on pole szkolenia mogą zapisać się wszystkie
osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Uczestnik szkolenia”).
2. Zapisu na wybrane szkolenie lub serię szkoleń można dokonać jedynie poprzez
aplikację internetową na stronie studia https://app.fitssey.com/allonpole
3. Przyjęcie do grupy szkoleniowej następuje po dokonaniu wpłaty, za:
3.1. wybrany pakiet albo karnet,
3.2. opłaty za pojedyncze szkolenie.
3.3. opłacenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł (przy okazji pierwszej wizyty w
studiu)
3.4. opłacenie opłaty wpisowej nie dotyczy osób, które wybrały pojedyncze szkolenie
4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie
www.allonpole.pl i dostępnym w siedzibie studia
5. Opłatę wpisową zwrotną Uczestnik uiszcza przed przystąpieniem do pierwszego
szkolenia. Opłata wpisowa jest zwracana w dowolnym momencie i jej zwrot jest
równoznaczny z wypisaniem się ze szkolenia.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio all on pole. O
przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zapisów i wpłat.
7. Liczba miejsc określona jest w systemie internetowym – służącym do składania
rezerwacji online.
8. Studio all on pole poinformuje Uczestnika szkolenia mailowo, telefonicznie lub za
pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia szkolenia.
9. W przypadku braku miejsc na poszczególne szkolenie uczestnik ma możliwość
zapisania się na listę rezerwową. Po zwolnieniu się miejsca na poszczególne
uczestnik zostaje zapisany automatycznie na listę główną – o czym dodatkowo jest

poinformowany mailowo. W przypadku rezygnacji ze szkolenia powinien odwołać
rezerwację na zasadach opisanych w §4 regulaminu.
§3 OPŁATY
1. Opłat za pojedyncze szkolenie, pakiety lub karnety na wybrane szkolenie można
dokonać w następujące sposoby:
1.1. poprzez stronę internetową za pomocą przelewu bankowego
1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą;
2. Sprzedaż dostępu do szkolenia za pośrednictwem strony internetowej
fiskalizowana jest w miejscu prowadzenia szkolenia. Paragon fiskalny jest do odbioru
w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres
studio@allonpole.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o
zgłoszenie tego faktu w recepcji w terminach przewidzianych przepisami.
4. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma
obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko. W przypadku braku
wymaganych danych Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub
opóźnione zaksięgowanie płatności.
5. Uczestnik każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć
skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez pracownika. Po
wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.
6. Chcąc skorzystać ze zniżki Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument
uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.
7. Zniżki i promocje nie łączą się.
8. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie
www.allonpole.pl
§4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w wyznaczonych terminach,
zgodnie z grafikiem opublikowanym na stronie www.allonpole.pl
2. Uczestnikami szkoleń są osoby, które uiściły opłatę za szkolenie. Uczestnik, który
przebywa na sali, a nie ma opłaconego szkolenia zostanie poproszony o jej
opuszczenie.
3. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do 12 godzin przed
rozpoczęciem szkoleń, w następujący sposób:
3.1. poprzez swój profil na stronie internetowej https://app.fitssey.com/allonpole
3.2. osobiście w recepcji Studia all on pole
4. W przypadku zgłoszenia nieobecności (w regulaminowym czasie) rezerwacja
zostaje anulowana przez pracownika Studia all on pole
5. Jeżeli nieobecność na szkoleniu nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie
uczestnik traci, nieskonsumowane wejście z karnetu.

6. Jeżeli kolejna nieobecność na szkoleniu nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym
terminie Uczestnikowi zostanie zablokowana możliwość zapisów, a wszystkie kolejne
zapisy zostaną automatycznie anulowane.
7. Nieobecności ponad liczbę wejść wynikających z posiadanego karnetu rozliczane
będę z Opłaty wpisowej. Możliwość zapisów zostanie uruchomiona po ponownym
uiszczeniu tejże opłaty.
8. W przypadku uczestników nieposiadających aktywnego karnetu lub jest
posiadaczem karty partnerskiej, każda niezgłoszona nieobecność generuje
konieczność wpłaty opłaty wstępnej. Opłata zostanie naliczona maksymalnie 2 razy.
9. W przypadku 3 nieobecności, konto użytkownika zostaje zablokowane. A złożone
uprzednio rezerwacje zostaną anulowane. Odblokowanie możliwości zapisów
zostanie przywrócone po uregulowaniu należności wobec klubu.
§5 ODWOŁYWANIE OBECNOSCI i ZASTĘPSTWA
1. Studio all on pole powiadamia Uczestników o odwołaniu szkoleń za pomocą
wiadomości sms lub telefonicznie najpóźniej do godziny 21.00 w dniu
poprzedzającym dzień w którym odbywają się szkolenia.
2. Studio all on pole zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących
przypadkach:
2.1. zapisania się na szkolenie mniejszej liczby osób niż minimalna liczba
uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na szkolenia poniżej minimalnej
liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy szkoleniowej, Studio all on pole zwraca wpłacone
opłaty lub umożliwia przepisanie się do innej grupy szkoleniowej, w której są wolne
miejsca
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
stawienie się prowadzącego na szkolenia, Studio all on pole organizuje zastępstwo.
5. Studio all on pole zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych szkoleń w
przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności
instruktora;
§6 ZWROTY
1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez
Uczestnika szkoleń oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury.
2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą poprzez system
płatności online będzie wykonany na kartę. W przypadku innych płatności, zwrot
może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Uczestnika szkoleń
zgłoszonym we wniosku:
2.1. gotówką, w placówce Studia all on pole

2.2. przelewem na wskazane konto.
3. Studio all on pole nie dokonuje zwrotów opłat za szkolenie, jeśli odpowiedzialność
za nieobecność lub konieczność rezygnacji ze szkoleń leży po stronie Uczestnika
§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. W Studiu all on pole, odbywają się szkolenia prowadzone pod nadzorem osób
posiadających wymagane doświadczenie i kwalifikacje.
2. Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników szkoleń.
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Studia all on pole, a także w
szafkach studio nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą, na salę w której
odbywają się szkolenia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W
przypadku kradzieży uczestnik szkoleń powinien niezwłocznie poinformować
recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.
4. Po zakończonym szkoleniu, przed opuszczeniem szatni Uczestnik ma obowiązek
zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji.
§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z
art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)
jest Studio all on pole z siedzibą w Warszawie Puławska 228 lokal S13,
reprezentowane przez Michała Piwowarka.
2. Studio all on pole pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez dobrowolnie
wprowadzone ich w formularzach rejestracyjnych na stronie https://allonpole-
warszawa.cms.efitness.com.pl/ a także podczas zapisów osobiście w siedzibie Studia
all on pole.
3. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu
prawidłowej rejestracji na szkolenie w Studiu all on pole. Brak zgody na
udostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na
szkolenia.
4. Dane pozostawione przez Uczestników nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
5. Uczestnicy w każdej chwili mają możliwość dostępu do swoich danych, ich zmiany
lub usunięcia.
6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem studio@allonpole.pl
7. Dane osobowe przechowywane są w okresie trwania uczestnictwa w szkoleniach
do czasu wyrażenia chęci usunięcia ich przez Uczestnika
§10 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane ze szkoleniami lub ich organizacją Uczestnicy
powinni zgłaszać do Studia all on pole na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty zaistnienia podstawy reklamacji.

§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które
narazi Studio all on pole powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie Studia all on pole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na terenie Studia all on pole obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów
oraz motorów.
4. Na sali mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i instruktor.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12 ORGANIZACJA SZKOLEŃ W OBLICZU PANDEMII COVID-19
1.Na szkolenia zapraszamy osoby, które oceniają swój stan zdrowia jako dobry. Nie
mają objawów choroby.
2. Uczestnik zapisując się na szkolenie jest zaznajomiony z regulaminem szkoły
szczególnie z częścią dotyczącą organizacji szkoleń od 06.06.2020
3. Po wejściu do szkoły w recepcji należy zdezynfekować ręce. Służy do tego
bezdotykowa stacja dezynfekcji oraz atomizer obsługiwany przez zespół recepcyjny.
Uczestnicy mogę również korzystać z własnych środków do dezynfekcji.
4. Po zarejestrowaniu wizyty (sugerujemy w miarę możliwości płatności
bezgotówkowe i zbliżeniowe) uczestnik otrzymuje uprzednio zdezynfekowany
kluczyk i udaje się do szatni.
5. Szafki i inne powierzchnie będą na bieżąco dezynfekowane i czyszczone.
6. Na sali szkoleniowej podczas szkoleń Pole Dance może przebywać maksymalnie 9
uczestników.
7. Uczestnicy szkoleń zostaną zaproszeni na salę przez instruktorów w taki sposób,
aby zachować bezpieczny dystans z poprzednią grupą. Ruchem kierować będą
przeszkoleni instruktorzy.
8. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu płynu dostępnego w poszczególnych
częściach szkoły i jednorazowego czyściwa, które wyrzucamy do przeznaczonych w
tym celu opisanych koszy.
9. Zarówno przed jak i po skorzystaniu z każdego sprzętu należy go zdezynfekować
lub poddać dodatkowej ochronie.

10. Zalecamy korzystanie z własnych mat, a w przypadku korzystania z tych
będących na wyposażeniu szkoły należy bezwzględnie używać własnego ręcznika i
poddać matę dezynfekcji.
11. Rurki wycieramy przed i po każdym szkoleniu na pełnej wysokości na której
odbywało się szkolenie.
12. Sala i części wspólne będą na bieżąco wentylowane przy użyciu systemu
wentylacji oraz wentylacji mechanicznej – otwarte drzwi i okna. Dodatkowo między
kolejnymi szkoleniami przewidziane zostają 15 minutowe przerwy.