§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Studio all on pole (dalej „Studio all on pole”) z siedzibą przy ul. Puławska 228 lokal S13, 02-670 Warszawa, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Studio all on pole organizuje zorganizowane szkolenia, związane z hobby, rekreacją oraz rozwojem własnym zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.allonpole.pl.
2. Zapisanie się na szkolenie organizowane przez Studio all on pole oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Studio all on pole jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku, gdy uczestnikiem szkoleń jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 

§2 ZAPISY NA SZKOLENIE
1. Na prowadzone przez Studio all on pole szkolenia mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Uczestnik szkolenia”).
2. Zapisu na wybrane szkolenie do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
2.1. osobiście w recepcji Studia all on pole,
2.2. telefonicznie
2.3. korzystając z aplikacji internetowej
3. Przyjęcie do grupy szkoleniowej następuje po dokonaniu wpłaty, za:
3.1. wybrany pakiet albo karnet,
3.2. opłaty za pojedyncze szkolenie.
3.3. opłacenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.allonpole.pl i dostępnym w siedzibie studia
5. Opłatę wpisową zwrotną Uczestnik uiszcza przed przystąpieniem do pierwszego szkolenia. Opłata wpisowa jest zwracana w dowolnym momencie i jej zwrot jest równoznaczny z wypisaniem się ze szkolenia.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio all on pole. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zapisów i wpłat.
7. Liczba miejsc określona jest w systemie internetowym – służącym do składania rezerwacji online.
8. Studio all on pole poinformuje Uczestnika szkolenia mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia szkolenia.
9. W przypadku braku miejsc na poszczególne szkolenie uczestnik ma możliwość zapisania się na listę rezerwową. Po zwolnieniu się miejsca na poszczególne uczestnik zostaje zapisany automatycznie na listę główną – o czym dodatkowo jest poinformowany mailowo. W przypadku rezygnacji ze szkolenia powinien odwołać rezerwację na zasadach opisanych w §4 regulaminu.

 

§3 OPŁATY
1. Opłat za pojedyncze szkolenie, pakiety lub karnety na wybrane szkolenie można dokonać w następujące sposoby:
1.1. poprzez stronę internetową za pomocą przelewu bankowego
1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą;
2. Sprzedaż dostępu do szkolenia za pośrednictwem strony internetowej fiskalizowana jest w miejscu prowadzenia szkolenia. Paragon fiskalny jest do odbioru w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres studio@allonpole.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji w terminach przewidzianych przepisami.
4. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko. W przypadku braku wymaganych danych Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
5. Uczestnik każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez pracownika. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.
6. Chcąc skorzystać ze zniżki Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.
7. Zniżki i promocje nie łączą się.
8. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.allonpole.pl

 

§4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem opublikowanym na stronie www.allonpole.pl
2. Uczestnikami szkoleń są osoby, które uiściły opłatę za szkolenie. Uczestnik, który przebywa na sali, a nie ma opłaconego szkolenia zostanie poproszony o jej opuszczenie.
3. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do 12 godzin przed rozpoczęciem szkoleń, w następujący sposób:
3.1. poprzez swój profil na stronie internetowej https://allonpole-warszawa.cms.efitness.com.pl/
3.2. telefonicznie poprzez recepcję Studia all on pole
3.3. osobiście w recepcji Studia all on pole
3.4. mailowo na adres Studio all on pole
3.5. poprzez wiadomość sms
4. W przypadku zgłoszenia nieobecności rezerwacja zostaje anulowana przez pracownika Studia all on pole
5. Jeżeli nieobecność na szkoleniu nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie uczestnik traci, nieskonsumowane wejście z karnetu.
6. Jeżeli kolejna nieobecność na szkoleniu nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie Uczestnikowi zostanie zablokowana możliwość zapisów, a wszystkie kolejne zapisy zostaną automatycznie anulowane.
7. Nieobecności ponad liczbę wejść wynikających z posiadanego karnetu rozliczane będę z Opłaty wpisowej. Możliwość zapisów zostanie uruchomiona po ponownym uiszczeniu tejże opłaty.
8. W przypadku uczestników nieposiadających aktywnego karnetu lub jest posiadaczem karty partnerskiej, każda niezgłoszona nieobecność generuje konieczność wpłaty opłaty wstępnej. Opłata zostanie naliczona maksymalnie 2 razy.
9. W przypadku 3 nieobecności, konto użytkownika zostaje zablokowane. A złożone uprzednio rezerwacje zostaną anulowane. Odblokowanie możliwości zapisów zostanie przywrócone po uregulowaniu należności wobec klubu.

 

§5 ODWOŁYWANIE OBECNOSCI i ZASTĘPSTWA
1. Studio all on pole powiadamia Uczestników o odwołaniu szkoleń za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie najpóźniej do godziny 21.00 w dniu poprzedzającym dzień w którym odbywają się szkolenia.
2. Studio all on pole zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na szkolenie mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na szkolenia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy szkoleniowej, Studio all on pole zwraca wpłacone opłaty lub umożliwia przepisanie się do innej grupy szkoleniowej, w której są wolne miejsca
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na szkolenia, Studio all on pole organizuje zastępstwo.
5. Studio all on pole zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych szkoleń w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

 

§6 ZWROTY
1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Uczestnika szkoleń oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury.
2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą poprzez system płatności online będzie wykonany na kartę. W przypadku innych płatności, zwrot może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Uczestnika szkoleń zgłoszonym we wniosku:
2.1. gotówką, w placówce Studia all on pole
2.2. przelewem na wskazane konto.
3. Studio all on pole nie dokonuje zwrotów opłat za szkolenie, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji ze szkoleń leży po stronie Uczestnika

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. W Studiu all on pole, odbywają się szkolenia prowadzone pod nadzorem osób posiadających wymagane doświadczenie i kwalifikacje.
2. Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników szkoleń.
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Studia all on pole, a także w szafkach studio nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą, na salę w której odbywają się szkolenia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży uczestnik szkoleń powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.
4. Po zakończonym szkoleniu, przed opuszczeniem szatni Uczestnik ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji.

 

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) jest Studio all on pole z siedzibą w Warszawie Puławska 228 lokal S13, reprezentowane przez Michała Piwowarka.
2. Studio all on pole pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez dobrowolnie wprowadzone ich w formularzach rejestracyjnych na stronie https://allonpole-warszawa.cms.efitness.com.pl/ a także podczas zapisów osobiście w siedzibie Studia all on pole.
3. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu prawidłowej rejestracji na szkolenie w Studiu all on pole. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na szkolenia.
4. Dane pozostawione przez Uczestników nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
5. Uczestnicy w każdej chwili mają możliwość dostępu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia kontaktując się pod adresem studio@allonpole.pl.
6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem studio@allonpole.pl
7. Dane osobowe przechowywane są w okresie trwania uczestnictwa w szkoleniach do czasu ustania przyczyny ich przechowywania lub wyrażenia chęci usunięcia ich przez Uczestnika.

 

§10 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane ze szkoleniami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Studia all on pole na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 

§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Studio all on pole powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie Studia all on pole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na terenie Studia all on pole obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
4. Na sali mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i instruktor.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§12 ORGANIZACJA SZKOLEŃ W OBLICZU PANDEMII COVID-19

1.Na szkolenia zapraszamy osoby, które oceniają swój stan zdrowia jako dobry. Nie mają objawów żadnej choroby, w szczególności nie mają temperatury przekraczającej 37 stopni, trudności w oddychaniu, kaszlu, utraty smaku czy węchu. W przypadku pogorszenia samopoczucia czy zaobserwowania ww. objawów w trakcie szkolenia, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować prowadzącego i poddać się dalszej procedurze.

2. Uczestnik zapisując się na szkolenie potwierdza zaznajomienie z regulaminem szkoły szczególnie z częścią dotyczącą organizacji szkoleń od 06.06.

3. Po wejściu do szkoły w recepcji należy zdezynfekować ręce. Służy do tego bezdotykowa stacja dezynfekcji oraz atomizer obsługiwany przez zespół recepcyjny. Uczestnicy mogę również korzystać z własnych środków do dezynfekcji oraz rękawiczek. Podczas szkolenia należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.

4. Po zarejestrowaniu wizyty (sugerujemy w miarę możliwości płatności bezgotówkowe i zbliżeniowe) uczestnik otrzymuje uprzednio zdezynfekowany kluczyk i udaje się do szatni.

5. Szafki i inne powierzchnie będą na bieżąco dezynfekowane i czyszczone.

6. Na sali szkoleniowej podczas szkoleń Pole Dance może przebywać każdorazowo liczba uczestników zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zapewnia się minimalny odstęp 1,5 metra od każdej osoby.

7. Uczestnicy szkoleń zostaną zaproszeni na salę przez instruktorów w taki sposób, aby zachować bezpieczny dystans z poprzednią grupą. Ruchem kierować będą przeszkoleni instruktorzy.

8. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu płynu dostępnego w poszczególnych częściach szkoły i jednorazowego czyściwa, które wyrzucamy do przeznaczonych w tym celu opisanych koszy.

9. Zarówno przed jak i po skorzystaniu z każdego sprzętu należy go zdezynfekować lub poddać dodatkowej ochronie.

10. Zalecamy korzystanie z własnych mat, a w przypadku korzystania z tych będących na wyposażeniu szkoły należy bezwzględnie używać własnego ręcznika i poddać matę dezynfekcji.

11. Rurki wycieramy przed i po każdym szkoleniu na pełnej wysokości na której odbywało się szkolenie.

12. Sala i części wspólne będą na bieżąco wentylowane przy użyciu systemu wentylacji oraz wentylacji mechanicznej – otwarte drzwi i okna. Dodatkowo między kolejnymi szkoleniami przewidziane zostają 15 minutowe przerwy.

13. Nad bezpieczeństwem uczestników szkolenia każdorazowo czuwa pracownik przeszkolony zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania COVID – 19.

14. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.