REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Studio all on pole (dalej „Studio all on pole”) z siedzibą przy ul. Puławska 228 lokal S13, 02-670 Warszawa, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Studio all on pole organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.allonpole.pl.
2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Studio all on pole oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Studio all on pole jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez Studio all on pole mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Uczestnik”).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
2.1. osobiście w recepcji Studia all on pole,
2.2. telefonicznie
2.3. korzystając z aplikacji internetowej
3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, za:
3.1. wybrany pakiet albo karnet,
3.2. opłaty za pojedyncze zajęcia.
3.3. opłacenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.allonpole.pl i dostępnym w siedzibie studia
5. Opłatę wpisową zwrotną Uczestnik uiszcza przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. Opłata wpisowa jest zwracana w dowolnym momencie i jej zwrot jest równoznaczny z wypisaniem się z zajęć.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio all on pole. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
7. Liczba miejsc określona jest w systemie internetowym – służącym do składania rezerwacji online.
8. Studio all on pole poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 

§3 OPŁATY

1. Opłat za pojedyncze zajęcia, pakiety lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
1.1. poprzez stronę internetową za pomocą przelewu bankowego
1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą;
2. Sprzedaż kursów za pośrednictwem strony internetowej fiskalizowana jest w miejscu prowadzenia zajęć. Paragon fiskalny jest do odbioru w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres studio@allonpole.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji w terminach przewidzianych przepisami.
4. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko. W przypadku braku wymaganych danych Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
5. Uczestnik każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez pracownika. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.
6. Chcąc skorzystać ze zniżki Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.
7. Zniżki i promocje nie łączą się.
8. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.allonpole.pl

 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem opublikowanym na stronie www.allonpole.pl
2. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Uczestnik, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie.
3. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć, w następujący sposób:
3.1. poprzez swój profil na stronie internetowej https://allonpole-warszawa.cms.efitness.com.pl/
3.2. telefonicznie poprzez recepcję Studia all on pole
3.3. osobiście w recepcji Studia all on pole
3.4. mailowo na adres Studio all on pole
3.5. poprzez wiadomość sms
4. W przypadku zgłoszenia nieobecności rezerwacja zostaje anulowana przez pracownika Studia all on pole
5. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie uczestnik traci, nieskonsumowane wejście z karnetu.
6. Jeżeli kolejna nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie Uczestnikowi zostanie zablokowana możliwość zapisów, a wszystkie kolejne zapisy zostaną automatycznie anulowane.
7. Nieobecności ponad liczbę wejść wynikających z posiadanego karnetu rozliczane będę z Opłaty wpisowej. Możliwość zapisów zostanie uruchomiona po ponownym uiszczeniu tejże opłaty.

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA

1. Studio all on pole powiadamia Uczestników o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym dzień w którym odbywają się zajęcia
2. Studio all on pole zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Studio all on pole zwraca wpłacone opłaty lub umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są wolne miejsca
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Studio all on pole organizuje zastępstwo.
5. Studio all on pole zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

 

§6 ZWROTY

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury.
2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą poprzez system płatności online będzie wykonany na kartę. W przypadku innych płatności, zwrot może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:
2.1. gotówką, w placówce Studia all on pole
2.2. przelewem na wskazane konto.
3. Studio all on pole nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO

1. W Studiu all on pole, odbywają się zajęcia prowadzone pod nadzorem osób posiadających wymagane doświadczenie i kwalifikacje.
2. Studio all on pole nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Studia all on pole, a także w szafkach studio nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą, na salę w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.
4. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Uczestnik ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji.

 

§8 KARTY PARTNERSKIE
1. W studiu all on pole istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach posiadaczy kart sportowych Multisport Plus oraz FitProfit.
2. Karta FitProfit uprawnia do uczestnictwa w zajęciach porannych od poniedziałku do piątku. W zajęciach popołudniowych od poniedziałku do czwartku – do godziny 17:30. Zajęciach popołudniowych w piątki bez ograniczeń czasowych oraz w weekendy bez ograniczeń czasowych. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach po godzinie 17:30 od poniedziałku do czwartku należy wykupić karnet na zajęcia uzupełniające tzw. trzydziestki.
3. Karta Multisport Plus uprawnia do uczestnictwa w zajęciach bez ograniczeń czasowych.
4. Przed zapisaniem się na zajęcia użytkownicy kart partnerskich uiszczają opłatę wpisową w wysokości 50 zł.
5. Zapisy na zajęcia odbywają się na zasadach opisanych w §2 tego regulaminu.
6. Rezygnacja z zajęć odbywa się na zasadach opisanych w §4 punkt 3
7. W przypadku niezgłoszenia nieobecności i niepojawienia się na zajęciach opłata wpisowa zostaje zablokowana i nie będzie zwrócona.
8. W przypadku opisanym w punkcie 7 możliwość zapisywania się na zajęcia zostaje zablokowana i anulowane się poprzednie rezerwacje uczestnika.
9. Możliwość zapisu na zajęcia zostaje przywrócona po ponownym uiszczeniu opłaty wpisowej.

 

§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) jest Studio all on pole z siedzibą w Warszawie Puławska 228 lokal S13, reprezentowane przez Michała Piwowarka.
2. Studio all on pole pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez dobrowolnie wprowadzone ich w formularzach rejestracyjnych na stronie https://allonpole-warszawa.cms.efitness.com.pl/ a także podczas zapisów osobiście w siedzibie Studia all on pole.
3. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu prawidłowej rejestracji na zajęciach w Studiu all on pole. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na zajęcia.
4. Dane pozostawione przez Uczestników nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
5. Uczestnicy w każdej chwili mają możliwość dostępu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia.
6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem studio@allonpole.pl
7. Dane osobowe przechowywane są w okresie trwania uczestnictwa w zajęciach do czasu wyrażenia chęci usunięcia ich przez Uczestnika

 

§10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Studia all on pole na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 

§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Studio all on pole powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie Studia all on pole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na teranie Studia all on pole obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
4. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i instruktor.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.